Báo cáo BI cập nhật tự động theo thời gian thực

Xây dựng hệ thống báo cáo BI trực quan, dễ hiểu, đúng nghiệp vụ, đồng bộ và kịp thời để mọi thành viên từ công nhân trực tiếp đến quản lý cấp cao ra quyết định chính xác theo nhiệm vụ giúp cho hệ thống tự vận hành hiệu quả.