Giải pháp kiểm soát chất lượng

Chuẩn hóa mã không phù hợp – NC mode

Chuẩn hóa, đào tạo, đánh giá kỹ năng kiểm tra ngoại quan giúp cho hệ thông cùng đánh giá chất lượng sản phẩm theo một mức độ.

Thiết lập kế hoạch kiểm tra, đo lường, thử nghiệm

Thiết lập kế hoạch kiểm tra theo từng công đoạn với nội dung chi tiết: mã không phù hợp, số lượng mẫu kiểm (theo tỉ lệ, theo AQL…), mức cảnh báo chất lượng…

Nhập kết quả kiểm tra trực tiếp vào phần mềm

Nhập kết quả kiểm tra, đo lường thử nghiệm vào máy tính, thiết bị di động mà không cần ghi giấy trung gian. Xem báo cáo chất lượng, cảnh báo chất lượng theo thời gian thực.

Cập nhật tự động báo cáo chất lượng 

Nhập kết quả kiểm tra, đô lường thử nghiệm vào máy tính, thiết bị di động mà không cần ghi giấy trung gian. Xem báo cáo chất lượng, cảnh báo chất lượng theo thời gian thực.                                                                  

Tích hợp tự động kết quả đo thiết bị đo          

Nhập kết quả kiểm tra, đô lường thử nghiệm vào máy tính, thiết bị di động mà không cần ghi giấy trung gian. Xem báo cáo chất lượng, cảnh báo chất lượng theo thời gian thực                                                      

Kiểm định Gage R&R kỹ năng và thiết bị

Ứng dụng công cụ thống kế đánh giá kỹ năng kiểm tra ngoại quan cải thiện việc đánh giá quá chặt hoặc quá lỏng do yếu tố chủ quan. Kiểm định thiết bị đánh giá độ ổn định thiết bị dựa trên thống kê như một hoạt động kiểm định nội bộ.