Công nghệ nhận diện Barcode, NFC, RFID

Đo kiểm bằng Camera thông minh

Báo cáo BI trực quan, cập nhật tự động

Kết nối tự động lấy dữ liệu từ thiết bị đo, cân

Xem báo cáo trên LCD,máy tính, điện thoại…

Báo cáo quản lý sản phẩm

Sản lượng nhập xuất hàng ngày, số lượng tồn, thời gian tồn, sản lượng hoàn thành theo giờ, thời gian sản xuất, kết quả hoàn thành theo kế hoạch.