Giải pháp kiểm soát quy trình

Hệ thống tài liệu

Quản lý việc truy xuất, ban hành, cập nhật, hiệu lực, phê duyệt và bảo mật tài liệu: SOP, Hướng dẫn công việc, Tiêu chuẩn chất lượng, Tài liệu đào tạo….                                                                                           

Thẻ quy trình

Thiết lập điều kiện vận hành, tiêu chuẩn chất lượng, công thức. Có thể truy xuất trên nhiều thiết bị: máy tính, máy tính bảng, điện thoại….tại mỗi công đoạn sản xuất                       

Tiêu chuẩn thiết bị

Chuẩn hóa công cụ và thiết bị giúp cho hệ thống vận hành ổn định và dễ quản lý. Công cụ chuẩn hóa để thao tác chính xác giúp ổn định năng suất và chất lượng.                                     

Quản lý kỹ năng

Quản lý kỹ năng theo nhiệm vụ, vị trí làm việc. Đánh giá kỹ năng hiện tại và nhu cầu đào tạo theo từng nhân viên. Quản lý chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo, bài thi kiểm tra và đánh giá kỹ năng.

Kế hoạch đào tạo

Quản lý kế hoạch đào tạo kỹ năng, khóa đào tạo, nội dung đào tạo, lịch sử đào tạo….Thực hiện việc thi kiểm tra và đánh giá kết quả và báo cáo trên phần mềm.                                                                                

Phiếu kiểm tra

Thiết lập tiêu chuẩn và kế hoạch kiểm tra máy móc, thiết bị, quy trình….Thực hiện trên thiết bị di động. Công nghệ xác thực NFC, iBeacon giúp đảm bảo kiểm tra tại hiện trường.                           

Đánh giá định kỳ (Audit)

Thiết lập tiêu chuẩn và kế hoạch đánh giá, phân tích kết và hành động khắc phục cho các hoạt động đánh giá: ISO, 5S, An Toàn, Quy Trình, Chất Lượng…Đánh giá thực hiện trên thiết bị di động.

Khảo sát

Thiết lập chương trình khảo sát, đóng góp ý kiến, phản hồi…..và phân tích báo cáo, quản lý hành động thực thi. Khảo sát thực hiện trên trên nhiều thiết bị như máy tính bảng, điện thoại thông minh…

Biểu đồ kiểm soát

Kết nối, ghi nhận thông số vận hành, kết quả kiểm tra chất lượng trên các biểu đồ kiểm soát để xử lý kịp thời các tình trạng bất ổn định                                                                             

Sổ tay vận hành

Ghi nhận những thay đổi, điều chỉnh, sửa chữa trên dây chuyền, máy móc, thiết bị….                                                                                                                                                                                 

Đề xuất ý tưởng Kaizen

QUản lý đăng ký ý tưởng, phê duyệt và quản lý hành động cải tiến, kết qảu cải tiến và cập nhật KPI điểm thưởng cho nhân viên.                                                                                            

Hành động khắc phục CAR/CAPA

Quản lý quy trình ghi nhận, ban hành, điều tra, khắc phục, ngăn ngừa và phê duyệt vấn đề từ đơn giản đến nghiêm trọng trong hoạt động sản xuất.

Kiểm định kỹ năng

Nhân viên kiểm mẫu chuẩn, hệ thống đánh giá năng lực về độ chính xác và độ lặp lại giúp giảm thiểu sai lỗi do chủ quan loại sản phẩm tốt và không loại sản phẩm lỗi.                                     

Kiểm định thiết bị

Quản lý kế hoạch kiểm định, kiểm định nội bộ bằng phần mềm kiểm định gage R&R.                         

                                                                                                   

Bài học OPL

Tài liệu đào tạo ngắn với video, hình ảnh phù hợp với năng lực công nhân và thời gian đào tạo ngắn để duy trì đào tạo hàng ngày mà không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất liên tục.